Algemene voorwaarden

Betaling cursusgeld

Betaling van de cursussen vindt plaats aan het begin van een lessenreeks (10 lessen), contant of pin. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Volta zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende een cursusreeks kan alleen door schriftelijke afmelding bij de desbetreffende docent. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 6 genoemde voorwaarden.

Restitutie lesgeld

Restitutie van lesgeld terwijl de opzegtermijn nog niet verstreken is vindt plaats in de onderstaande gevallen: a) verhuizing van de leerling buiten Amsterdam (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister); b) langdurige ziekte van de leerling; c) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en coördinator van Volta; d) overlijden van de leerling; In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan Popschool Volta, t.a.v. de coördinator, Houtmankade 336, 1013 RR Amsterdam.

Lesmateriaal/leermiddelen

Lesmateriaal wordt verstrekt door Popschool Volta, leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Tarieven De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in september

Vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

Aantal lessen / vakantie

De lessen vinden plaats in reeksen van tien. Tijdens schoolvakanties is er geen les.

Afwezigheid van de leerling

Afwezigheid van de leerling dient zo tijdig mogelijk te worden gemeld bij de docent van de betreffende cursus. Wanneer een leerling door ziekte of een andere oorzaak geen gebruik maakt van de les, dan is de docent niet verplicht deze les in te halen. Niettemin is de leerling het lestarief verschuldigd. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats onder de in artikel 6 genoemde voorwaarden.

Afwezigheid van de docent

Bij afwezigheid van de docent schuiven de lessen een week op. De uitgevallen les wordt op deze manier dus ingehaald. Bij langdurige ziekte of andere oorzaak zal de docent zorgen voor een vervanger.

Voortgang lessen

Leerlingen jonger dan 16 jaar ontvangen tweemaal per jaar een rapport waarin de vorderingen zijn vermeld. Ouders/verzorgers worden ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld met de docent de inhoud van de lessen en de vorderingen van de leerling te bespreken.

Beeldmateriaal

Popschool Volta behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal en –middelen.